Image By AllFoto.ir


حرفی نیست ...

در سکوتم فریاد را نظاره کنید،فریاد در گلو خشکیده است ...

حرفی نیست ...

چشمان بی فروغ،به دنبال کوچک ترین روزنه رهایی،زبان قاصر از بیان

حرفی نیست ...