Image By AllFoto.ir
امروز آواره ام

آن قدر که مزه ی سیب را نمی فهمم

تو شانه هایت می لرزد

مهم نیست

امروز کدام درخت به بلوغ می رسد و سیب سقوط می کند

و گلهای دامن دختر مشوش می شود

صندلی کناری

کاش برای تو بود