گفت آخه تو چشمات کسی هست که دیگه اونجا جای من نیست


Image By Fotos.Blogfa.Com