Image By FotoPic.irدرد می کشم،از این به ظاهر آدمها که نمی فهمند
و خود فکر می کنند خیلی می فهمند
و من آرام نگاه تلخی می کنم،لبخند تلخی می زنم و آرام درد می کشم،سکوت می کنممنبع:
http://allfoto.ir