Image By FotoPic.irپیشاپیش سیزده تون بدر

دشمناتون دربدر

بدخواهاتون خاک به سر

دوستاتون گل به سر

خوشی هاتون صدبرابر

دلتون شاد و تنتون بی درد


انشاءالله{-35-}منبع:
http://allfoto.ir